ReadyPlanet.com


ประกาศหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561


 ST 18-01

ประกาศ

เรื่อง   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

------------------------------------------

                        บริษัท  เอส.ที. เมนเทนแนนซ์  แอนด์  คอนสทรัคชั่น จำกัด  ได้กำหนดวันหยุดตามประเพณีนิยม ปีละ  13 วัน  และถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จะหยุดชดเชยให้ในวันถัดไปโดยพนักงานจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ดังนี้

1.             วันขึ้นปีใหม่                                                 วันจันทร์ที่ 01 มกราคม 2561

2.             วันขึ้นปีใหม่                                                 วันหยุดชดเชยอังคารที่ 02 มกราคม 2561

3.             วันมาฆบูชา                                                  วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

4.             วันสงกรานต์                                                วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

5.             วันสงกรานต์                                                วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

6.             วันแรงงานแห่งชาติ                                   วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2561

7.             วันวิสาขบูชา                                                วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 

8.             วันอาสาฬหบูชา                                          วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

9.             วันเฉลิมฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

10.      วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี             วันชดเชยจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

11.      วันคล้ายวันสวรรคต ร.9                            วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

12.      วันปิยะมหาราช                                           วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

13.      วันสิ้นปี                                                         วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

(นายทวีป  ศรีบัว)

                                                                                                             กรรมการผู้จัดการ

ST 18-02

ประกาศ

เรื่อง   กำหนดวันหยุดเพิ่ม ประจำปี 2561

------------------------------------------

                เพื่อให้พนักงานมีวันหยุด บริษัท เอส.ที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด จึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดประจำบริษัท ฯ  โดยสิทธิพักผ่อนประจำปี ของทุกท่านจะลดไป หนึ่งวัน

อ้างอิง สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541มาตรา 30 ) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

(นายทวีป  ศรีบัว)ผู้ตั้งกระทู้ ปรีดา พ. :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-07 15:00:03


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล